Polityka antyspamowa IQ PL

Spam (cytat z Nospam-PL.NET) określany również 'UCE' unsolicited commercial email (niezamawiany komercyjny email) lub 'UBE' unsolicited bulk email (niezamawiany wielokrotny email) - to takie informacje lub przesyłki, których odbiorca sobie nie zażyczył ani wcześniej na nie się nie zgodził. Najczęściej do niczego mu niepotrzebne, powodujące nieekonomiczne wykorzystanie użytych do przesyłki zasobów, często wywołujące irytację.

Informacje prawne
Poniżej przedstawiamy najważniejsze i najbardziej istotne regulacje prawne dotyczące spamu:

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - pełny tekst ustawy do pobrania - PDF

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204). Ustawa weszła w życie dnia 10.III.2003 r.

Art. 2.
Określenia użyte w ustawie oznaczają: (...)

2) informacja handlowa - każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi,

Art. 4.
1. Jeżeli ustawa wymaga uzyskania zgody usługobiorcy to zgoda ta:
1) nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści,
2) może być odwołana w każdym czasie.
2. Usługodawca wykazuje uzyskanie zgody, o której mowa w ust. 1, dla celów dowodowych.

Art. 10.
1. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyrazi zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności jeśli udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
3. Działanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (...)

Art. 24.
1. Kto przesyła za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówione informacje handlowe, podlega karze grzywny.
2. Ściganie wykroczenia, o którym mowa w ust. 1, następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 25.
Orzekanie w sprawach o czyny określone w Art. 23 i 24 następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - pełny tekst ustawy do pobrania - PDF

Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz 271).

Art. 6.
3. Posłużenie się (...), pocztą elektroniczną, (...) w celu złożenia propozycji zawarcia umowy może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą konsumenta.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - pełny tekst ustawy do pobrania - PDF

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z dnia 8 czerwca 1993 r.; zmiany: z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 29, poz. 356 i Nr 93, poz. 1027)

Art. 16.
1. Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności: (...)
5) reklama, która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności, w szczególności przez uciążliwe dla klientów nagabywanie w miejscach publicznych, przesyłanie na koszt klienta nie zamówionych towarów lub nadużywanie technicznych środków przekazu informacji.

Ochrona antyspamowa w IQ PL
Konta pocztowe Klientów chronione są przez kilkupoziomowy system antyspamowy, rozpoznający niechcianą korespondencję według:

  • źródła jej pochodzenia (RBL) - połączenia z adresów występujących w zewnętrznych bazach RBL są odrzucane
  • adresu email nadawcy - odrzucane są przesyłki pochodzące z adresów email zablokowanych na naszych blacklistach
  • cech charakterystycznych maila - analiza nagłówków wiadomości i określenie prawdopodobieństwa iż wiadomość jest spamem
  • treści - filtr analizuje słowa zawarte w mailu i określa prawdopodobieństwo iż jest ona spamem
System jest domyślnie aktywny dla każdego nowego konta i niechciana korespondencja jest automatycznie usuwana. Klient może jednak wyłączyć automatyczne filtrowanie wiadomości, korzystając z panelu administracyjnego. Wiadomości rozpoznane jako spam będą wtedy tylko oznaczane poprzez dodanie na początku tematu wiadomości ciągu znaków "[ SPAM ]".

Stanowisko IQ PL wobec spamu dotyczącego użytkowników naszych serwerów:
Stosowne zgłoszenia otrzymania spamu dotyczącego serwisu utrzymywanego na serwerach IQ PL należy przesłać na adres e-mail abuse@iq.pl. Zgłoszenie powinno zawierać pełne nagłówki oraz treść otrzymanej wiadomości.

Jeżeli zgłoszenie jest w pełni udokumentowane (zawiera powyższe elementy) i otrzymana korespondencja nosi znamiona spamu, wówczas, zgodnie z następującymi postanowieniami Regulaminu:

III. Prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy

(...)
2.. Usługobiorca zobowiązany jest do:
(...)

b.. niewykorzystywania usług w celu prowadzenia działalności niezgodnej z
prawem lub w sposób mogący stanowić naruszenie prawa,
(...)

4. Usługobiorca nie może wykorzystywać usług świadczonych przez
Usługodawcę do łamania prawa bądź postępowania nieetycznego, a w szczególności do
naruszania prywatności innych użytkowników sieci Internet.

podjęte zostają ze strony IQ PL Sp.z o.o. stosowne kroki, nie wyłączając wstrzymania świadczenia usług.

1
GB
dla Początkujących
5
GB
dla Zaawansowanych
20
GB
dla Wymagających
50
GB
dla Ekspertów
IQ PL właściciel marki PROSTE.PL rozpoczyna konsolidację usług w celu usprawnienia obsługi i zwiększenia atrakcyjności oferty.
Oferta dla nowych zamówień: https://www.iq.pl